اطلاعات حساب ها

بانک سامان

صاحب حساب:مهدی رستمی
شماره حساب1-991585-800-865
شماره کارت:3360-1567-8610-6219
IR950560086580000991585001:شبا

بانک ملت

صاحب حساب:امیرمهدی امیرجلالی
شماره حساب:456386289
شماره کارت:2263-3126-3379-6104
IR650120010000000456386289:شبا

بانک صادرات

صاحب حساب:مهدی رستمی
شماره حساب:0107063209004
شماره کارت:8268-6597-6916-6037
IR110190000000107063209004:شبا

بانک ملی

صاحب حساب:مهدی رستمی
شماره حساب:0346183560001
شماره کارت:4275-8330-9918-6037
IR630170000000346183560001:شبا